Om ma nye bhe mae hum Voice from Tara Kelsanh Chukie Tethong